switch to English زبان فارسی

News

 بازدید دکتر توماس(نماینده 23 شرکت آلمانی)از شرکت فجر توسعه

با توجه به رویدادهای اخیر و شکل گیری روابط خارجی ایران و مهیا بودن بسترهای سرمایه گزاری، کشورهای خارجی بیش از پیش مشغول به رایزنی و فعالیت در این زمینه میباشند.

در این راستا یک گروه چند نفره با سرپرستی جناب آقای دکتر توماس اتلو به نمایندگی 23 شرکت آلمانی به ایران سفر کردند.مهمترین دلیل این سفرکه بازدید از فعالیتهای مهندسی ایران به خصوص دستاوردهای مهندسی جهاد دانشگاهی نیزبود بازدید به عمل آوردند.

این تیم  خارجی عصر دیروز(15 شهریور) از شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه که به عنوان یکی از مهمترین بازوهای جهاد دانشگاهی در حیطه مهندسی میباشد نیز بازدید کردند.

© Fajr-t.com All rights Reserved.
Powered by ITACO Group